Rechtshandeling > Overeenkomst > Kwalitatieve verplichting
Recht > Kwalitatieve verplichting
GEPREFEREERDE TERM
Kwalitatieve verplichting  
DEFINITIE
  • Een Kwalitatieve Verplichting is een overeenkomst waarbij bedongen wordt dat de verplichting van een van de partijen om iets te dulden of niet te doen ten aanzien van een haar toebehorend registergoed, zal overgaan op degenen die het goed onder bijzondere titel zullen verkrijgen, en dat mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen.
BREDER CONCEPT
NAUWERE CONCEPTEN
BEREIK NOTITIE
  • Tevens gaat de kwalitatieve verplichting over op rechtsopvolgers. De kwalitatieve verplichting moet worden aangegaan bij notariële akte.Van een dergelijke overeenkomst kan een aantekening worden gemaakt. Een dergelijke verplichting is niet nodig bij verkrijging onder algemene titel, aangezien bij een dergelijke verkrijging de kwalitatieve verplichting van rechtswege voortgezet wordt.
BESCHRIJVING
  • Een Kwalitatieve Verplichting is een afspraak om iets toe te staan, of om iets niet te doen, met een gebouw of stuk grond. Deze afspraak geldt ook voor iemand die het gebouw of stuk grond gebruikt of krijgt door overdracht, verjaring of onteigening.
URI
http://kad.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/KwalitatieveVerplichting
Download formaat: