Concept information

Voorkeursterm

Notaris  

Type

  • Agent

Definitie

  • Bekleder van het ambt als bedoeld in artikel 2 van de Wet op het notarisambt.

Is specialisatie van

Alternatieve term

  • Ambtenaar
  • Bevoegd protocolhouder
  • Protocolhouder

Toelichting

  • Het ambt van notaris houdt de bevoegdheid in om authentieke akten te verlijden in de gevallen waarin de wet dit aan hem opdraagt of een partij zulks van hem verlangt en andere in de wet aan hem opgedragen werkzaamheden te verrichten. Tot het voeren van de titel notaris is uitsluitend bevoegd hij die als zodanig is benoemd en beëdigd en die niet geschorst of gedefungeerd is. De notaris oefent het ambt, waaronder het beheer van het protocol dat onder hem berust, voor eigen rekening en risico uit.

Beschrijving

  • Ambtenaar volgens de Wet op het notarisambt, die (wettelijke) werkzaamheden verricht voor een klant op basis van een tussen hen gesloten opdracht of overeenkomst. Een notaris helpt (niet-)natuurlijke personen om tot rechtsgeldige en bindende afspraken te komen. Een notaris geeft juridisch advies en let op de belangen van alle betrokkenen. Een notaris is deskundig, onafhankelijk en onpartijdig. Afspraken legt de notaris vast in een notariële akte. Zo is voor iedereen altijd duidelijk wat de afspraken zijn. Als er later twijfel ontstaat, dan geeft de notariële akte helderheid.

Redactionele opmerking

  • Een notaris mag niet in een afhankelijke positie zitten en mag daarom niet in loondienst zijn. Een notaris kan volgens de wet alleen een persoon zijn die aan alle voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen om benoemd te worden bij koninklijk besluit. Iemand is pas notaris (en mag zich alleen zo noemen) na dat hij door de koning benoemd is. Het is een benoeming aan de persoon, is niet overdraagbaar en eindigt bij overlijden. Om die redenen kan een notaris dus nooit een rechtspersoon.
  • Het notariaat kent begrippen als waarneming, kandidaat-notaris en toegevoegd notaris, naast het begrip van notaris. Deze begrippen zijn hierin niet opgenomen.

URI

http://not.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/Notaris

Download dit concept: