Concept information

VOORKEURSTERM

Akte van levering  

TYPE

  • Opname

DEFINITIE

  • De voor overdracht van onroerende zaken vereiste levering geschiedt door een daartoe bestemde, tussen partijen opgemaakte notariële akte, gevolgd door de inschrijving daarvan in de daartoe bestemde openbare registers. Zowel de verkrijger als de vervreemder kan de akte doen inschrijven.

HEEFT BREDER BEGRIP

BESCHRIJVING

  • De notaris maakt aan de hand van de gegevens in de koopovereenkomst een akte van levering op. De akte van levering is de juridische uitwerking van de reeds gesloten koopovereenkomst, nodig voor het bewerkstelligen van de daadwerkelijke eigendomsoverdracht. Deze akte van levering wordt eerst aan alle partijen in concept toegestuurd. De notaris nodigt u tijdig uit voor het ondertekenen van de akte van levering. Op die dag neemt de notaris de voornaamste inhoud van de akte van levering door met koper en verkoper. De akte van levering wordt getekend door koper, verkoper (tenzij door koper of verkoper een volmacht is verleend) en de notaris. De notaris zorgt ervoor dat de akte van levering wordt ingeschreven in de openbare registers. Op het moment van inschrijving in de openbare registers wordt koper officieel eigenaar. Dit wordt verwerkt in het kadaster. Later ontvangt koper van de notaris een afschrift van deze akte: het 'eigendomsbewijs'. De originele akte blijft in bewaring bij de notaris.

REDACTIONELE OPMERKING

  • Begrip nog niet gevalideerd door Juridische Zaken van de KNB.

URI

http://not.zorgeloosvastgoed.nl/id/concept/AkteVanLeveringOnroerendeZaak

Download dit concept: